Privacy statement

PRIVACYVERKLARING GIVING BACK

1 INTRODUCTIE

Dit is de privacyverklaring voor al onze stakeholders waaronder scholieren, studenten, mentoren,
ouders, docenten, alumni (iedereen die op welke manier ook betrokken is geweest bij onze
programma’s), vrijwilligers, sponsoren, partners, leveranciers die deelnemen aan, dan wel een aandeel
hebben in het scholierenprogramma of het studentenprogramma van Stichting Giving Back (hierna te
noemen “Giving Back”). Deze privacyverklaring geeft informatie over de manier waarop de
persoonsgegevens van de deelnemers en vrijwilligers door Giving Back, gevestigd te Asterweg 17-A10,
1031 HL Amsterdam, worden verwerkt. Giving Back behoudt het recht de privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. We raden je aan
regelmatig te controleren of de privacyverklaring is gewijzigd. Deze privacyverklaring is voor het laatst
gewijzigd op 29 mei 2018.

2 WANNEER IS DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING?

Deze privacyverklaring geldt voor de verwerking door Giving Back van alle persoonsgegevens van alle
stakeholder die deelnemen aan, dan wel een aandeel hebben in het scholierenprogramma of het
studentenprogramma onder direct toezicht van Giving Back.

3 WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Giving Back is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring geeft aan welke persoonsgegevens door Giving Back worden verwerkt en met
welk doel, en aan welke personen deze gegevens worden verstrekt. Giving Back heeft een
contactpersoon aangesteld voor het thema privacy. Je kunt contact opnemen met Giving Back via
info@givingback.nl.

4 VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

4.1 Voor wervings- en inschrijvingsdoeleinden van scholieren, studenten en mentoren
Wat houdt dit in?
Wanneer je contact met ons opneemt, je aanmeldt als scholier, student of mentor, of je inschrijft voor
het scholierenprogramma of het studentenprogramma op de website www.givingback.nl, dan nemen
we de persoonsgegevens die verstrekt worden op in het CRM systeem Microsoft Dynamics. Ook zullen
we persoonsgegevens verwerken voor het beheer van CRM systeem Microsoft Dynamics.
Op basis van welke wettelijke grondslag verwerken we je gegevens?
Als je je als deelnemer aanmeldt, dan gebruiken we de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt
om contact te onderhouden in de aanloop tot het matchingsproces tussen enerzijds de scholier of
student en anderzijds de mentor. Het contact zal inhouden in deze fase wervingsinformatie en de
correspondentie met Giving Back met betrekking tot de aanmeldingen.
We verwerken je persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang van een goede bedrijfsvoering en jouw toestemming. Je hebt te allen tijde het recht om je toestemming weer in te trekken. Deze intrekking laat de verwerking van persoonsgegevens vóór het moment van intrekking onverlet.
Welke persoonsgegevens verwerken we voor dit doel?
Hiervoor verwerken we contactgegevens, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, naam werkgever,
plaats werk, functie, opleidingsgegevens, voorkeuren mentor-stad, thuissituatie, nevenactiviteiten,
hobby’s / sporten, interesses, talenten, eigenschappen, motivatie, bijpassend type scholier, student of
mentor, persoonlijke doelen, hoe je om gaat met diversiteit, beschikbaarheid.
We vragen tevens expliciet toestemming voor het gebruik van foto's, videomateriaal. Mocht je hier
bezwaar tegen hebben, houden we dit bij in een apart register.
Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens voor dit doel?
Voor dit doel worden persoonsgegevens, wanneer een kandidaat niet wordt aangenomen, 4 weken
bewaard. Je ontvangt van ons een mail of we je gegevens mogen bewaren. Als je hier geen toestemming voor geeft worden je gegevens direct verwijderd. Voor de deelnemers worden deze persoonsgegevens na beëindiging van het scholierenprogramma of het studentenprogramma bewaard in onze alumni database, tenzij je niet wenst deel te nemen aan de community van Giving Back.

4.2 Om een match tot stand te brengen tussen de scholier of student en de mentor
Wat houdt dit in?
Als je wordt geselecteerd als deelnemer, dan gebruiken we de persoonsgegevens die je aan ons hebt
verstrekt om een match tot stand te brengen tussen enerzijds de scholier of student en anderzijds de
mentor.
Op basis van welke wettelijke grondslag verwerken we je gegevens?
We verwerken je persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang van een goede bedrijfsvoering en jouw toestemming. Je hebt te allen tijde het recht om je toestemming weer in te trekken. Deze intrekking laat de verwerking van persoonsgegevens vóór het moment van intrekking onverlet. 
Welke persoonsgegevens verwerken we voor dit doel?
Hiervoor verwerken we contactgegevens, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, naam werkgever,
plaats werk, functie, opleidingsgegevens, voorkeuren mentor-stad, thuissituatie, nevenactiviteiten,
hobby’s / sporten, interesses, talenten, eigenschappen, motivatie, bijpassend type scholier, student of
mentor, persoonlijke doelen, hoe je om gaat met diversiteit, beschikbaarheid.
We vragen tevens expliciet toestemming voor het gebruik van foto's, videomateriaal. Mocht je hier
bezwaar tegen hebben, houden we dit bij in een apart register. Het contact in deze fase zal inhouden wervingsinformatie en correspondentie met Giving Back met
betrekking tot de matching.
Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens voor dit doel?
Voor de deelnemers worden deze persoonsgegevens na beëindiging van het scholierenprogramma of
het studentenprogramma bewaard in onze alumni database, tenzij je niet wenst deel te nemen aan de
community van Giving Back.

4.3 Je op de hoogte te houden en met jou te communiceren over Giving Back aangelegenheden
Wat houdt dit in?
Wanneer je belangstelling hebt getoond voor Giving Back, worden jouw persoonsgegevens in ons CRMsysteem opgeslagen. We gebruiken de gegevens in dit systeem om met jou te communiceren. Zo
kunnen we je bijvoorbeeld op de hoogte brengen van nieuws of je uitnodigen voor activiteiten.
Op basis van welke wettelijke grondslag verwerken we je gegevens?
We verwerken je persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang van een goede bedrijfsvoering en jouw toestemming. Je hebt te allen tijde het recht om je toestemming weer in te trekken. Deze intrekking laat de verwerking van persoonsgegevens vóór het moment van intrekking onverlet. 
Welke persoonsgegevens verwerken we voor dit doel?
Hiervoor verwerken we je contactgegevens (zoals je woonadres, telefoonnummer en e-mailadres).
Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens voor dit doel?
Voor dit doel bewaren we de persoonsgegevens van de stakeholders zolang nodig om te communiceren.

4.4 Voor de uitvoering van zakelijke processen en intern beheer
Wat houdt dit in?
Giving Back verwerkt je persoonsgegevens voor de interne bedrijfsvoering. We zorgen bijvoorbeeld voor
centrale verwerkingsmogelijkheden om efficiënter te kunnen werken.
Op basis van welke wettelijke grondslag verwerken we je gegevens?
We verwerken je persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang van het voeren van een
goede en efficiënte interne bedrijfsvoering.
Welke persoonsgegevens verwerken we voor dit doel?
Hiervoor verwerken we contactgegevens, en door jou naar ons gestuurde emails of communicatie.
Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens voor dit doel?
Voor dit doel worden persoonsgegevens bewaard zo lang als nodig om met jou te kunnen
communiceren. Daarna worden je persoonsgegevens uit onze systemen verwijderd. Je hebt altijd het
recht om jouw persoonsgegevens in te zien.

4.5 Contact met Giving Back via website, mail, social media
Wat houdt dit in?
Wanneer je contact met ons opneemt dan gebruiken we jouw persoonsgegevens om te reageren en je
vraag te beantwoorden.
Op basis van welke wettelijke grondslag verwerken we je gegevens?
We verwerken je persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang van een goede
bedrijfsvoering.
Welke persoonsgegevens verwerken we voor dit doel?
Hiervoor verwerken we je naam, contactgegevens, je correspondentie met Giving Back over jouw vraag
en alle overige persoonsgegevens die nodig zijn om je vraag te beantwoorden.
Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens voor dit doel?
Als je contact met ons hebt opgenomen dan worden je gegevens bewaard zo lang als nodig om met jou
te kunnen communiceren. Daarna worden je persoonsgegevens uit onze systemen verwijderd.

5 WIE HEEFT ER TOEGANG TOT JOUW PERSOONSGEGEVENS?

5.1 Toegang tot jouw persoonsgegevens binnen Giving Back
Jouw persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor relevante werkzame personen of afdelingen
binnen Giving Back gedurende de looptijd van het programma en uitsluitend voor zover ze deze nodig
hebben om hun taken te kunnen vervullen. Giving Back stuurt geen persoonsgegevens naar landen waar de persoonsgegevens onvoldoende beschermd zijn. Giving Back neemt de nodige maatregelen om te zorgen dat jouw persoonsgegevens beschermd worden.
5.2 Toegang tot jouw persoonsgegevens voor externe partijen
Er zijn geen externe partijen die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens, tenzij dit wettelijk vereist
is.
5.3 Gebruik van jouw persoonsgegevens door dataprocessors
Er zijn geen externe partijen die jouw persoonsgegevens onder de instructies van Giving Back verwerken (dataprocessors).

6 HOE WORDEN JOUW PERSOONSGEGEVENS VEILIGGESTELD?

6.1 Beveiliging
Giving Back heeft passende maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid en beveiliging van je
persoonsgegevens te garanderen. Giving Back heeft passende technische, fysieke en organisatorische
maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige
vernietiging of verlies door een ongeval, beschadiging, wijziging, ongeoorloofde bekendmaking of
toegang, en tegen alle andere vormen van onwettige verwerking (inclusief, maar niet beperkt tot,
onnodige vergaring) of verdere verwerking.
6.2 Datalek
In het geval van een datalek is het onze plicht om betrokkene(n) zo spoedig mogelijk op de hoogte te
stellen van dit feit om vervolgens binnen de wettelijke termijn van 72 uur de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP) op de hoogte te stellen.

7 COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Giving Back gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk
maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website
wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk
voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze
website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.

8 VRAGEN OF INZAGE-, CORRECTIE- EN VERWIJDERINGSVERZOEKEN

Je kunt te allen tijde vragen om inzage, rectificatie, beperking van verwerking of verwijdering van de
persoonsgegevens die Giving Back over jou verwerkt. Je hebt ook het recht om tegen de verwerking
bezwaar te maken of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Neem bij vragen over de verwerking van je persoonsgegevens contact op met:
Stichting Giving Back
Gebouw Kaap Noord
Asterweg 17-A10
1031 HL Amsterdam-Noord
020 – 623 41 71
info@givingback.nl

Inloggen Giving Back

Vul onderstaande gegevens in om in te loggen bij Giving Back.

Wachtwoord vergeten of instellen?
Ben je lid van Giving Back maar heb je nog geen wachtwoord? Registreer je dan hier

Wachtwoord instellen

Stuur je e-mailadres en je ontvangt binnen enkele minuten een link waarmee je een nieuw wachtwoord kunt instellen.